Fundacja

KANAŁ ELBLĄSKI − DRULITY − WSPÓLNA HISTORIA

FUNDACJA KANAŁ ELBLĄSKI − DRULITY − WSPÓLNA HISTORIA

Fundacja Kanał Elbląski – Drulity – Wspólna Historia powstała 15 stycznia 2016 roku. Jest  wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000596858. Podmiot jest także wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

Fundatorami Fundacji są:

Jerzy Bondarek

Grażyna Elżbieta Bondarek

W skład Rady Fundacji wchodzą:

Jerzy Bondarek   ̶   przewodniczący Rady

Grażyna Elżbieta Bondarek   ̶   członek Rady 

Grzegorz Remigiusz Dałkowski   ̶   sekretarz

Fundacja reprezentowana jest przez Zarząd, w którym funkcję prezesa pełni Tomasz Lewandowski.

Fundacja znajduje się pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ems.ms.gov.pl

Celem Fundacji jest:

 • odbudowa, rozbudowa i zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów wchodzących w skład zespołu pałacowego w Drulitach;
 • popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów turystycznych Kanału Elbląskiego i jego okolic, w tym zwłaszcza Drulit i pochylni Buczyniec;
 • tworzenie produktów turystycznych i oferty wypoczynkowo-turystycznej;
 • organizowanie i popieranie budowy, modernizacji i rozwoju obiektów służących aktywizacji turystyki nad Kanałem Elbląskim i w Drulitach;
 • organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności na rzecz społeczności Drulit w dziedzinie ochrony zabytków pochodzenia przyrodniczego i antropologicznego, nauki, oświaty i wychowania, kultury, sztuki oraz dziedzictwa kulturalnego, ochrony zdrowia, ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych, przeciwdziałania patologiom społecznym, rozwoju zasobów ludzkich, wzrosty atrakcyjności turystycznej;
 • ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych w Drulitach;
 • zachowanie walorów architektoniczno-krajobrazowych i kulturowych Drulit;
 • pielęgnowanie i upowszechnianie zjawisk, treści i wartości kultury regionalnej;
 • kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców Drulit;
 • propagowanie kultury, zarówno materialnej, jak i duchowej, oraz poszerzanie wiedzy historycznej o Polsce i Europie;
 • działalność charytatywna.